Специалност “Банково дело”
Професия – Финансист

          Придобиване на трета степен професионална квалификация, 5 годишно обучение.
Обучението по професията дава възможност за придобиване на специализирани теоретични знания и практически умения в областта на банкирането, банковия мениджмънт и финансовите пазари.
Учениците ще могат да:
– Интерпретират и прилагат законодателните норми в банковата сфера;
– Консултират клиентите относно предлаганите от банките продукти и услуги;
– Решават конкретни задачи при кредитиране на икономическите агенти;
– Работят с банкови програмни продукти на базата на информационни технологии;
– Вземат управленски решения от компетенциите на среден банков специалист.
– Възможна реализация: Касиер – счетоводител, материално отговорно лице в банковия сектор, служител в търговски банки, финансово – брокерски къщи, инвестиционни фондове и други финансови институции.
Разширено изучаване на Английски език.
Прием: след завършено основно образование;
Балообразуващи предмети: Български език и литература (тест) х 2 + Математика (тест) х 2 + История и цивилизация + География и икономика.

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Специалност “Оперативно счетоводство”
Професия – Оперативен счетоводител

          Придобиване на трета степен професионална квалификация, 5 годишно обучение. Учебният план за специалността дава знания и умения за отразяване и контролиране на финансовите операции, които се извършват в предприятията от всички сфери на икономиката. Учениците ще могат да:
– Водят текущата отчетност на фирми, банки и бюджетни предприятия;
– Приключват периодични и съставят годишни счетоводни отчети;
– Оформят, попълват и осчетоводяват документите на фирмата;
– Анализират финансовото състояние на фирмата;
– Работят със счетоводни програмни продукти.
Разширено изучаване на Английски език.
Прием: след завършено основно образование;
Балообразуващи предмети: Български език и литература (тест) х 2 + Математика (тест) х 2 + История и цивилизация + География и икономика.

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Специалност “Електронна търговия”
Професия – Организатор интернет приложения

          Придобиване на трета степен професионална квалификация, 5 годишно обучение. По време на своето обучение учениците усвояват знания, свързани с управлението и създаването на уеб сайт, основни програмни езици, базите от данни, начините за онлайн разплащания, графични програми за създаване на изображения (анимирани изображения, бутони, логота и банери), икономика на предприятието, финанси, счетоводство, маркетинг. Учениците придобиват знания и умения за:
– Създаване и поддържане на електронни платформи за търговия;
– Работа с графични програми;
– Работа с електронен подпис и електронни пари;
– Същност на Epay;
– Използване на оторизирани програми за максимална защита на данни;
– Икономика, счетоводство, финанси и право.
Разширено изучаване на Английски език.
Прием: след завършено основно образование;
Балообразуващи предмети: Български език и литература (тест) х 2 + Математика (тест) х 2 + История и цивилизация + География и икономика.

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Специалност “Ескплоатация на автомобилния транспорт”
Професия – Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт

          Придобиване на трета степен професионална квалификация, 5 годишно обучение. Специалността обхваща всички икономически и технически знания и умения, необходими за организацията и управлението на транспортното дружество или обслужване на малкия бизнес. Завършилите тази специалност могат:
– да планират, организират, контролират и извършват безопасна експлоатация на автотранспортната техника и товаро-пътнически потоци, складово, сервизно и гаражно стопанство, безопасност на движението по пътищата и др.;
– да водят едностранно и двустранно счетоводство;
– да извършват анализи на финансовото и икономическото състояние на транспортна фирма;
– да работят в областта на маркетинга и рекламата на транспортни фирми, да участват в проучването на транспортния пазар;
– да работят с информационни системи;
– да придобият добри знания за продължаване на образованието във ВУЗ.
Разширено изучаване на Английски език.
Прием: след завършено основно образование;
Балообразуващи предмети: Български език и литература (тест) х 2 + Математика (тест) х 2 + Физика и астрономия + География и икономика.