ПГЛПИ „Атанас Буров“ спечели проект „Европейско качество в професионалното образование“ №2023-1-BG01-KA122-VET-000117542, финансиран по Програма Еразъм + на Европейския съюз (ЕС), ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”. Проектът осигурява мобилност за обучаеми в сферата на професионалното образование .
В рамките на проекта, на учениците от ПГЛПИ „Атанас Буров”, ще бъде проведена триседмична професионална практика в Барселона, Испания в периода от 7 до 27 юли 2024 г., в реална работна среда. Ще се включат ученици от всички специалности, изучавани в училището: „Оперативно счетоводство”, ”Банково дело”, „Електронна търговия“ и „Експлоатация на автомобилния транспорт”. Подборът на участниците бе извършен по следните критерии:
1. среден успех от предходната учебна година;
2. липса на санкции;
3. брой неизвинени отсъствия;
4. участие в извънкласни и извънучилищни мероприятия
Отговарящите на изискванията, положиха тест и преминаха събеседване на английски език. Одобрените ученици ще станат част от екипите на европейски компании, където посредством разработен план, ще се включат в трудова дейност, прилагайки наученото в училище. Това ще им даде възможност да изградят една актуална визия за професията, нейната значимост и перспективност. От друга страна, поставените задачи и изпълнението на дейностите по време на мобилността ще дадат възможност на учениците да придобият нови знания и умения по избраните от тях специалности. Всичко това ще окаже положително влияние върху практическата подготовка на учениците и ще повиши конкуретноспосбността им на българския и на европейския пазар на труда.
В рамките на проекта ще се включат и петима учители, преподаващи професионални предмети. Те ще се запознаят с нови обучителни методи, които се използват в испанската образователна система, ще наблюдават организацията на практическото обучение, която се използва от компании, в които има стажанти.


  


 


 


В момента се осъществява предварителна езикова подготовка по английски език, който е работен език по проекта. На всички ученици са осигурени ваучери за достъп до платформата за онлайн езикова подготовка OLS на програма Еразъм +. С помощта на OLS учениците тестват текущото си ниво по английски език, който ще използват, докато са в чужбина. Участниците в проекта получават достъп до езиков курс, който се използва в комбинация с индивидуално преподаване и позволява развиване на умения извън класната стая. Гъвкавостта на инструмента позволява да се работи с темпо, което обучаемия определя, както и да адаптира езиковото си обучение така, че да съответства на потребностите и интересите на участника. OLS предоставя голямо разнообразие от възможности за подобряване на езиковите умения. Учениците могат да посещават тематични „Групови отворени онлайн курсове“ (ГООК) и да се възползват от онлайн занятия с преподавател, носител на езика, и с други участници в OLS.

 


На 26.11.2018 г. в ПГЛПИ „Атанас Буров“ стартира проект финансова грамотност „Нашите пари“. На учениците от училището, участващи в обучението по проекта, ще бъдат представени 7 презентации, засягащи общо 21 различни теми, от преподаватели от Висшето училище по застраховане и финанси гр. София. Уроците са представени по един по-интересен и интерактивен начин, който успява да задържи интереса и участието на учениците повреме на занятията. При изнасяне на цялото обучение от 7 презентации, всеки участник получава безплатно учебник и учебна тетрадка и сертификат, удостоверяващ познанията на учениците в сферата на финансите, което би било голямо предимство за тях в бъдеще.

 


          В периода 1 март-30 юни 2018 г. ПГЛПИ „Атанас Буров“ участва в Проект  BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В проекта се включиха 30 ученика от училището от специалности „Оперативно счетоводство“,“Банково дело“ и „Електронна търговия“. Под ръководството на опитни наставници и с помощта на наблюдаващи учители, те бяха подпомогнати при формиране на професионални умения и компетентности за работа в екип и ефективна комуникация, прилагане на иновативни и практически форми на обучение, необходими за  формиране на бизнес умения, лидерство и стратегии за успех, с цел успешната  им реализацията след завършване на обучението по избраната професия. Всеки ученик проведе 240 часа в реална работна среда в партньорски на училището фирми „ИНТ-АКТИВ“ ЕООД, “Мирвана“ ООД, ДП “Транспортно строителство и възстановяване“ и „Тотал Вини“ ООД. Освен това в училището бяха формирани и две учебно-тренировъчни фирми „Вини трейд“ ООД и „Козметик вижън“ ООД, в които учениците затвърждаваха придобитите знания и умения. След успешното завършване на проекта всички практиканти получиха сертификати за участие и парично възнаграждение в размер на 300 лева.

 

Logo

Контакти

адрес: България, Велико Търново,
Горна Оряховица,
ул. "Св. Княз Борис I" № 25, п.к 5100
email: info-300221@edu.mon.bg
GSM: 0888266081
тел.: 061860258, 061860263